Home / Tag Archives: Johann Wolfgang von Goethe

Tag Archives: Johann Wolfgang von Goethe

سروده ای از گوته : دلدار من

دلدار من اگر بخواهی بی دریغ بلخ و بخارا و سمرقند را به خال هندویت خواهم بخشید اما پیش از آن از امپراطور بپرس بدین بخشش راضی است یا نه زیرا امپراطور که بسی بزرگتر و عاقلتر از من و ...

Read More »

سروده ای از گوته : ای پیر زنده دل

ای پیر زنده دل . هنگامی که خورشید فروزان عاشقانه به ابر بهاری چشمک می زند و به او دست زناشویی می دهد در آسمان رنگین کمانی زیبا پدید می آید اما در آسمان مه آلود آنرا بجز رنگ سپید ...

Read More »

سروده ای از گوته : نفرین

  نفرین . نفرین برهر آنچه که روح آدمی را با جذبه و جادو به سوی خویش می کشد و او را در این ماتم کده با نیروهای اغوا و فریب در بند می کشد. فراتر از همه نفرین بر ...

Read More »