Home / Tag Archives: Foroughi Bastami

Tag Archives: Foroughi Bastami

سروده ای از فروغی بسطامی : کیفیت نگاه تو از جام خوش‌تر است

کیفیت نگاه تو از جام خوش‌تر است لعل لبت ز بادهٔ گلفام خوش‌تر است نظارهٔ رخ تو به اصرار خوب تر بوسیدن لب تو به ابرام خوش‌تر است گر خال تواست دانهٔ مرغان نیک‌بخت از صحن بوستان شکن دام خوش‌تر ...

Read More »

سروده ای از فروغی بسطامی : دی در میان مستی خنجر کشیده برخاست

دی در میان مستی خنجر کشیده برخاست وز ما به جز محبت جرمی ندیده برخاست چشم سیاه مستش آیا چه دیده باشد کز کوی تیره بختان می‌ناچشیده برخاست هم بر هوای بامش مرغ پریده بنشست هم بر امید دامش صید ...

Read More »

سروده ای از فروغی بسطامی : بنشست و ز رخ پرده برانداخته برخاست

بنشست و ز رخ پرده برانداخته برخاست کار من دل سوخته را ساخته برخاست ماهی است چو با طلعت افروخته بنشست سروی است چو با قامت افراخته برخاست پیداست ز بالیدن بالای بلندش کز بهر هلاک من دلباخته برخاست چشمش ...

Read More »