Home / Tag Archives: cloning

Tag Archives: cloning

Cloning : Gastric Brooding Frog

Scientists Bring Extinct Species Back to Life (Kind of) ….. دانشمندان گونه منقرض شده ای را به زندگی بر گردانیدند ( به نوعی ) از سالهای دهه 1980 قورباغه  ( Gastric Brooding Frog ) منقرض شده است ( حداقل در ...

Read More »