Home / Tag Archives: ‫لينا روزبه حيدری‬

Tag Archives: ‫لينا روزبه حيدری‬

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : منفی

‫ ‫منفی‬‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬‬ ‫در انتهای خلوت و تنهايی ثقيل زندگی‬ ‫کاشک دستی ميبود که طرح زدايش دردها را‬ ‫در سوسوی مرده يک چراغ نفتی‬ ‫زنده ميساخت‬ ‫ ‬ ‫در انتهای سرک های اين غمکده‬ ‫کاشک قامتی فرشته وار ...

Read More »

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : ياس بنفش‬

‫ ‫ياس بنفش‬‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬ ‫زبانم را کسی هرگز‬ ‫نمی فهمد، نميداند‬ ‫ميان تلخ عصری‬ ‫مانده ام مبهوت و سرگردان‬ ‫و با يک موج قو مانند افکاری‬ ‫که راه رفتن و پرواز را‬ ‫در هجره انديشه هايم‬ ‫باز گم ...

Read More »

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : اين شعر نيست‬

‫ ‫اين شعر نيست‬‬‬ .‬ ‫‬‫ ‬‬ ‫اين شعر نيست‬ ‫هيروئين يی مخمر افکار منست‬ ‫که در تبلور حرارت روز ها‬ ‫به قليان اوج نشئه اش رسيدست‬ ‫دستم را که بر تن شيشه بخار زده ميکشم‬ ‫در سر انگشت سردم‬ ...

Read More »