Home / Tag Archives: که بود فاعل اندر آن مختار

Tag Archives: که بود فاعل اندر آن مختار

سروده ای از جامی : آن بود اختیار در هر کار , که بود فاعل اندر آن مختار

آن بود اختیار در هر کار که بود فاعل اندر آن مختار معنی اختیار فاعل چیست؟ آنکه فاعل چو فعل را نگریست، ایزد اندر دلش به فضل و رشاد درک خیریت وجود نهاد یعنی آن‌اش به دیده خیر نمود، کید ...

Read More »