Home / Tag Archives: کشته شدن افراسیاب بدست کیخسرو

Tag Archives: کشته شدن افراسیاب بدست کیخسرو

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : شکست نهایی تورانیان و کشته شدن افراسیاب بدست کیخسرو

  وقتی کیخسرو به سپاه ایران رسید، بر پھلوانان آفرین کرد و جنگاوریشان راستود.دستور داد تا سر وتن پیران را با گلاب آمیخته و قبای رومی بر تن او پوشاندند و با دیگر سران توران، چنانکه شایسته بود در دخمه ...

Read More »