Home / Tag Archives: چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان

Tag Archives: چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان

سروده ای از فرخی سیستانی : چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان

چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان شب همی تحویل کرد از باختر بر آسمان روز چون قارون همی‌نادید گشت اندر زمین شب چو اسکندر همی‌لشکر کشید اندر زمان جامهٔ عباسیان بر روی روز افکند شب برگرفت از پشت ...

Read More »