Home / Tag Archives: هاتف

Tag Archives: هاتف

سروده ای از هاتف اصفهانی : شستم ز می‌در پای خم، دامن ز هر آلودگی

شستم ز می‌در پای خم، دامن ز هر آلودگی دامن نشوید کس چرا، زابی بدین پالودگی می‌گفت واعظ با کسان، دارد می و شاهد زیان از هیچکس نشنیده‌ام حرفی بدین بیهودگی روزی که تن فرسایدم در خاک و جان آسایدم ...

Read More »

سروده ای از هاتف اصفهانی : به یک نظاره چون داخل شدی در بزم میخواران

به یک نظاره چون داخل شدی در بزم میخواران گرفتی جان ز مستان و ربودی دل ز هشیاران چه حاصل از وفاداری من کان بی‌وفا دارد وفا با بی‌وفایان، بی‌وفائی با وفاداران تویی کافشاند و ریزد به کشت دوست و ...

Read More »

سروده ای از هاتف اصفهانی : آن کمان ابرو کند چون میل تیرانداختن

آن کمان ابرو کند چون میل تیرانداختن ناوک او را نشان می‌باید از جان ساختن سروران چون گو به پای توسنش بازند سر چون کند آن شهسوار آهنگ چوگان باختن داد مظلومان بده تا چند ای بیدادگر رخش بیداد و ...

Read More »

سروده ای از هاتف اصفهانی : سحر از کوه خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا

  سحر از کوه خاور تیغ اسکندر چو شد پیدا عیان شد رشحهٔ خون از شکاف جوشن دارا دم روح‌القدس زد چاک در پیراهن مریم نمایان شد میان مهد زرین طلعت عیسی میان روضهٔ خضرا روان شد چشمهٔ روشن کنار ...

Read More »