Home / Tag Archives: نگه کرد بيژن بدان پيلتن‬

Tag Archives: نگه کرد بيژن بدان پيلتن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه دشت شد سربسر جوی خون‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان دوازده رخ بازگشت پیروز مندانه بیژن بمیان سپاه ایران *‫ ‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‬‫‫‫‫‫همه دشت شد سربسر جوی خون‬ ‫نگه کرد بيژن بدان پيلتن‬ ‫فگنده چو سرو سهی ...

Read More »