Home / Tag Archives: نظامی

Tag Archives: نظامی

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – یکی شب از شب نوروز خوشتر

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * یکی شب از شب نوروز خوشتر چه شب کز روز عید اندوه کش‌تر سماع خرگهی در خرگه شاه ندیمی چند موزون طبع و دلخواه مقالت‌های حکمت باز کرده سخن‌های مضاحک ساز کرده ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – شباهنگام کاین عنقای فرتوت

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * شباهنگام کاین عنقای فرتوت شکم پر کرد ازین یک دانه یاقوت به دشت انجرک آرام کردند بنوشانوش می‌در جام کردند در آن صحرا فرو خفتند سرمست ریاحین زیر پای و باده بر ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – چو مشگین جعد شب را شانه کردند

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * چو مشگین جعد شب را شانه کردند چراغ روز را پروانه کردند به زیر تخته‌نرد آبنوسی نهان شد کعبتین سندروسی بر آمد مشتری منشور بر دست که شاه از بند و شاپور ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : شاها ملکا جهان پناها

  ادامه داستان لیلی و مجنون : * شاها ملکا جهان پناها یک شاه نه بل هزار شاها جمشید یکم به تخت‌گیری خورشید دوم به بی‌نظیری شروانشه کیقباد پیکر خاقان کبیر ابوالمظفر نی شروانشاه بل جهانشاه کیخسرو ثانی اختسان شاه ...

Read More »