Home / Tag Archives: موسیقی بختیاری

Tag Archives: موسیقی بختیاری

دانلود رایگان آهنگ چوپی و گلم ای با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ چوپی و گلم ای با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی   چوپی و گلم ای مو كه از پاكی دلم چی آسمونه ندونم سيچه چينو وام سرگرونه ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ گل باوینه با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ گل باوینه با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ بلال بلال با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ بلال بلال با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ تی روم راه ( راه باریک ) با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ تی روم راه ( راه باریک ) با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ مو که روزوم با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ مو که روزوم با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ باغ آباد با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین – متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ باغ آباد با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ باغ ستاره ها رو با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ باغ ستاره ها رو با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ ای خدای آسمون با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ ای خدای آسمون با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ گلهای کاغذی با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ گلهای کاغذی با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ قاصد خوش خبر با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ قاصد خوش خبر با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ لیلی و مجنون با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ لیلی و مجنون با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ غریق عشق با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ غریق عشق با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ در این دنیا با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین – متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ در این دنیا با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ نامدار خان با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ نامدار خان با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود ...

Read More »

دانلود رایگان آهنگ دل دیگه این بهارو نمی خواد با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان آهنگ دل دیگه این بهارو نمی خواد با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج بهمن ...

Read More »

دانلود رایگان موسیقی محلی بختیاری : آهنگ زیبای تنگ بلور با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان موسیقی محلی بختیاری : آهنگ زیبای تنگ بلور با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج ...

Read More »

دانلود رایگان موسیقی محلی بختیاری : آهنگ زیبای دختر دنیا با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری

    دانلود رایگان موسیقی محلی بختیاری : آهنگ زیبای دختر دنیا با صدای زنده یاد بهمن علاءالدین (متخلص به مسعود بختیاری) روحشان شاد و یادشان گرامی زادروز ۲۰ مهر ۱۳۱۹ خورشیدی مسجدسلیمان درگذشت ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالگی) کرج ...

Read More »