Home / Tag Archives: ملای رومی

Tag Archives: ملای رومی

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : از کلیم حق بیاموز ای کریم

‫ ‬‫ سر طلب کردن موسی خضر را علیهماالسلام با کمال نبوت و قربت . از کلیم حق بیاموز ای کریم بین چه می‌گوید ز مشتاقی کلیم با چنین جاه و چنین پیغامبری طالب خضرم ز خودبینی بری موسیا تو ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : قصهٔ دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش

‫   ‬‫قصهٔ دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش . آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای در زمین می‌شد چو مه بر آسمان شب‌روان راگشته زو روشن روان در مقامی مسکنی کم ساختی کم دو روز ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : صفت بعضی اولیا کی راضی‌اند باحکام و لابه نکنند کی این حکم را بگردان

‫   ‬‫صفت بعضی اولیا کی راضی‌اند باحکام و لابه نکنند کی این حکم را بگردان . بشنو اکنون قصهٔ آن ره‌روان که ندارند اعتراضی در جهان ز اولیا اهل دعا خود دیگرند که همی‌دوزند و گاهی می‌درند قوم دیگر ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : بقیهٔ حکایت نابینا و مصحف

‫   ‬‫بقیهٔ حکایت نابینا و مصحف . مرد مهمان صبرکرد و ناگهان کشف گشتش حال مشکل در زمان نیم‌شب آواز قرآن را شنید جست از خواب آن عجایب را بدید که ز مصحف کور می‌خواندی درست گشت بی‌صبر و ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : رفت لقمان سوی داود صفا

‫   ‬‫صبرکردن لقمان چون دید کی داود حلقه‌ها می‌ساخت از سال کردن با این نیت کی صبر از سال موجب فرج باشد . رفت لقمان سوی داود صفا دید کو می‌کرد ز آهن حلقه‌ها جمله را با همدگر در ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : قصهٔ خواندن شیخ ضریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت

‫   ‬‫قصهٔ خواندن شیخ ضریر مصحف را در رو و بینا شدن وقت قرائت . دید در ایام آن شیخ فقیر مصحفی در خانهٔ پیری ضریر پیش او مهمان شد او وقت تموز هر دو زاهد جمع گشته چند ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر فرزندان

‫   ‬‫عذر گفتن شیخ بهر ناگریستن بر فرزندان . شیخ گفت او را مپندار ای رفیق که ندارم رحم و مهر و دل شفیق بر همه کفار ما را رحمتست گرچه جان جمله کافر نعمتست بر سگانم رحمت و ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود

‫   ‬‫جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود . بود شیخی رهنمایی پیش ازین آسمانی شمع بر روی زمین چون پیمبر درمیان امتان در گشای روضهٔ دار الجنان گفت پیغامبر که شیخ رفته پیش چون نبی باشد میان قوم ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : هین عزیرا در نگر اندر خرت

‫   ‬‫اجتماع اجزای خر عزیر علیه السلام بعد از پوسیدن باذن الله و درهم مرکب شدن پیش چشم عزیر علیه السلام . هین عزیرا در نگر اندر خرت که بپوسیدست و ریزیده برت پیش تو گرد آوریم اجزاش را ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا

‫   ‬‫سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا . ساحران را نه که فرعون لعین کرد تهدید سیاست بر زمین که ببرم دست و پاتان از خلاف پس در آویزم ندارمتان معاف او همی‌پنداشت کایشان در همان ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او بدو دست

‫   ‬‫کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او بدو دست . در عریش او را یکی زایر بیافت کو بهر دو دست می زنبیل بافت گفت او را ای عدو جان خویش در عریشم آمده سر کرده پیش این ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : متهم کردن آن شیخ را با دزدان وبریدن دستش را

‫   ‬‫متهم کردن آن شیخ را با دزدان وبریدن دستش را . بیست از دزدان بدند آنجا و بیش بخش می‌کردند مسروقات خویش شحنه را غماز آگه کرده بود مردم شحنه بر افتادند زود هم بدان‌جا پای چپ و ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : مضطرب شدن فقیر نذر کرده بکندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت

‫   ‬‫مضطرب شدن فقیر نذر کرده بکندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت . پنج روز آن باد امرودی نریخت ز آتش جوعش صبوری می‌گریخت بر سر شاخی مرودی چند دید باز صبری کرد و خود ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : تشبیه بند و دام قضا به صورت پنهان به اثر پیدا

‫   ‬‫تشبیه بند و دام قضا به صورت پنهان به اثر پیدا . بینی اندر دلق مهتر زاده‌ای سر برهنه در بلا افتاده‌ای در هوای نابکاری سوخته اقمشه و املاک خود بفروخته خان و مان رفته شده بدنام و ...

Read More »