Home / Tag Archives: ملای رومی

Tag Archives: ملای رومی

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : شرح آن کور دوربین و آن کر تیزشنو و آن برهنه دراز دامن

‫ ‬‫ شرح آن کور دوربین و آن کر تیزشنو و آن برهنه دراز دامن . کر امل را دان که مرگ ما شنید مرگ خود نشنید و نقل خود ندید حرص نابیناست بیند مو بمو عیب خلقان و بگوید …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : قصهٔ اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصیحت انبیا در احمقان

‫ ‬‫ قصهٔ اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصیحت انبیا در احمقان . یادم آمد قصهٔ اهل سبا کز دم احمق صباشان شد وبا آن سبا ماند به شهر بس کلان در فسانه بشنوی از کودکان کودکان …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : گریختن عیسی علیه السلام فراز کوه از احمقان

‫ ‬‫ گریختن عیسی علیه السلام فراز کوه از احمقان . عیسی مریم به کوهی می‌گریخت شیرگویی خون او می‌خواست ریخت آن یکی در پی دوید و گفت خیر در پیت کس نیست چه گریزی چو طیر با شتاب او …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : قصاص فرمودن داود علیه السلام خونی را بعد از الزام حجت برو

‫ ‬‫ قصاص فرمودن داود علیه السلام خونی را بعد از الزام حجت برو . هم بدان تیغش بفرمود او قصاص کی کند مکرش ز علم حق خلاص حلم حق گرچه مواساها کند لیک چون از حد بشد پیدا کند …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنیا

‫ ‬‫ گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنیا . پس همینجا دست و پایت در گزند بر ضمیر تو گواهی می‌دهند چون موکل می‌شود برتو ضمیر که بگو تو اعتقادت وا مگیر خاصه …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : در خلوت رفتن داود تا آنچ حقست پیدا شود

‫ ‬‫ در خلوت رفتن داود تا آنچ حقست پیدا شود . در فرو بست و برفت آنگه شتاب سوی محراب و دعای مستجاب حق نمودش آنچ بنمودش تمام گشت واقف بر سزای انتقام روز دیگر جمله خصمان آمدند پیش …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : حکم کردن داود علیه السلام برکشندهٔ گاو

‫ ‬‫ حکم کردن داود علیه السلام برکشندهٔ گاو . گفت داود این سخنها را بشو حجت شرعی درین دعوی بگو تو روا داری که من بی حجتی بنهم اندر شهر باطل سنتی این کی بخشیدت خریدی وارثی ریع را …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : شنیدن داود علیه السلام سخن هر دو خصم وسال کردن از مدعی علیه

‫ ‬‫ شنیدن داود علیه السلام سخن هر دو خصم وسال کردن از مدعی علیه . چونک داود نبی آمد برون گفت هین چونست این احوال چون مدعی گفت ای نبی الله داد گاو من در خانه او در فتاد …

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن

‫ ‬‫ شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن . آن دقوقی در امامت کرد ساز اندر آن ساحل در آمد در نماز و آن جماعت در پی او در قیام اینت زیبا قوم و …

Read More »