Home / Tag Archives: قاآنی شیرازی

Tag Archives: قاآنی شیرازی

سروده ای از قاآنی : ‌تو در خوبی و زیبایی چنان امروز یکتایی

تو در خوبی و زیبایی چنان امروز یکتایی که ‌خورشید ار به‌ خود بندی به ‌زیبایی نیفزایی حدیث‌روز محشرهرکسی‌در پرده می‌گوید شود بی‌پرده‌ آن‌ روزی که‌ روی‌ از پرده بنمایی چه‌نسبت‌با شکرداری که‌سرتا پای شیرینی چه‌ خویشی ‌با قمر داری ...

Read More »