Home / Tag Archives: شرکت ملا در خوردن ماست

Tag Archives: شرکت ملا در خوردن ماست

داستانهای طنز ملا نصر الدین 21

  شرکت ملا در خوردن ماست روزی ملا با یکی از رفقایش ماست بشرکت خریده بود . ظهر که خواستند آنرا بخورند کاسه را بمیان گذاشتند . رفیق ملا خطی به وسط ماست کشیده گفت میخواهم سهم خودم را با ...

Read More »