Home / Tag Archives: سعدی (page 4)

Tag Archives: سعدی

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : با دوست باش گر همه آفاق دشمنند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫‫ ‫با دوست باش گر همه آفاق دشمنند‬ ‫کو مرهمست اگر دگران نيش می زنند‬ ‫ای صورتی که پيش تو خوبان روزگار‬ ‫همچون طلسم پای خجالت به دامنند‬ ‫يک بامداد اگر بخرامی به بوستان‬ ‫بينی که سرو را ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدمند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫‫ ‫دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدمند‬ ‫سروران بر در سودای تو خاک قدمند‬ ‫شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق‬ ‫خلقی اندر طلبت غرقه دريای غمند‬ ‫خون صاحب نظران ريختی ای کعبه حسن‬ ‫قتل اينان که روا ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : هر که بی او زندگانی می کند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫‫ ‫هر که بی او زندگانی می کند‬ ‫گر نمی ميرد گرانی می کند‬ ‫من بر آن بودم که ندهم دل به عشق‬ ‫ سروبالا دلستانی می کند‬ ‫مهربانی می نمايم بر قدش‬ ‫سنگ دل نامهربانی می کند‬ ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ‫يار با ما بی وفايی می کند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫‫ ‫يار با ما بی وفايی می کند‬ ‫بی گناه از من جدايی می کند‬ ‫شمع جانم را بکشت آن بی وفا‬ ‫جای ديگر روشنايی می کند‬ ‫می کند با خويش خود بيگانگی‬ ‫با غريبان آشنايی می کند‬ ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

  ‫‫ ‫‫‫‫‫‫ بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی گر پیر مناجاتست ور رند خراباتی هر کس قلمی رفته‌ست بر وی به سرانجامی فردا که خلایق را دیوان جزا باشد هر کس عملی ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : سرو بلند بين که چه رفتار می کند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫‫سرو بلند بين که چه رفتار می کند‬ ‫وان ماه محتشم که چه گفتار می کند‬ ‫آن چشم مست بين که به شوخی و دلبری‬ ‫قصد هلاک مردم هشيار می کند‬ ‫ديوانه می کند دل صاحب تميز را‬ ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : بخرام بالله تا صبا بيخ صنوبر برکند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫‫بخرام بالله تا صبا بيخ صنوبر برکند‬ ‫برقع افکن تا بهشت از حور زيور برکند‬ ‫زان روی و خال دلستان برکش نقاب پرنيان‬ ‫تا پيش رويت آسمان آن خال اختر برکند‬ ‫خلقی چو من بر روی تو آشفته ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : يار بايد که هر چه يار کند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫يار بايد که هر چه يار کند‬ ‫بر مراد خود اختيار کند‬ ‫زينهار از کسی که در غم دوست‬ ‫پيش بيگانه زينهار کند‬ ‫بار ياران بکش که دامن گل‬ ‫آن برد کاحتمال خار کند‬ ‫خانه عشق در خراباتست‬ ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : توانگران که به جنب سرای درويشند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫توانگران که به جنب سرای درويشند‬ ‫مروتست که هر وقت از او بينديشند‬ ‫تو ای توانگر حسن از غنای درويشان‬ ‫خبر نداری اگر خسته اند و گر ريشند‬ ‫تو را چه غم که يکی در غمت به جان ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : بلبلی بی دل نوايی می زند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫‫بلبلی بی دل نوايی می زند‬ ‫بادپيمايی هوايی می زند‬ ‫کس نمی بينم ز بيرون سرای‬ ‫و اندرونم مرحبايی می زند‬ ‫آتشی دارم که می سوزد وجود‬ ‫چون بر او باد صبايی می زند‬ ‫گر چه دريا را ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : روندگان مقيم از بلا نپرهيزند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫ ‫روندگان مقيم از بلا نپرهيزند‬ ‫گرفتگان ارادت به جور نگريزند‬ ‫اميدواران دست طلب ز دامن دوست‬ ‫اگر فروگسلانند در که آويزند‬ ‫مگر تو روی بپوشی و گر نه ممکن نيست‬ ‫که اهل معرفت از تو نظر بپرهيزند‬ ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : دو چشم مست تو کز خواب صبح برخيزند‬

  ‫‫ ‫‫‫‫دو چشم مست تو کز خواب صبح برخيزند‬ ‫هزار فتنه به هر گوشه ای برانگيزند‬ ‫چگونه انس نگيرند با تو آدميان‬ ‫که از لطافت خوی تو وحش نگريزند‬ ‫چنان که در رخ خوبان حلال نيست نظر‬ ‫حلال نيست ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : شايد اين طلعت ميمون که به فالش دارند‬

    ‫‫ ‫‫‫‫شايد اين طلعت ميمون که به فالش دارند‬ ‫در دل انديشه و در ديده خيالش دارند‬ ‫که در آفاق چنين روی دگر نتوان ديد‬ ‫يا مگر آينه در پيش جمالش دارند‬ ‫عجب از دام غمش گر بجهد ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : پيش رويت دگران صورت بر ديوارند‬

    ‫‫ ‫‫‫پيش رويت دگران صورت بر ديوارند‬ ‫نه چنين صورت و معنی که تو داری دارند‬ ‫تا گل روی تو ديدم همه گلها خارند‬ ‫تا تو را يار گرفتم همه خلق اغيارند‬ ‫آن که گويند به عمری شب ...

Read More »

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : کاروان می رود و بار سفر می بندند‬

    ‫‫ ‫‫‫کاروان می رود و بار سفر می بندند‬ ‫تا دگربار که بيند که به ما پيوندند‬ ‫خيلتاشان جفاکار و محبان ملول‬ ‫خيمه را همچو دل از صحبت ما برکندند‬ ‫آن همه عشوه که در پيش نهادند و ...

Read More »