Home / Tag Archives: دیوان اشعار

Tag Archives: دیوان اشعار

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : وصیت کردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت کی مرا ندیده باشی

‫   ‬‫وصیت کردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت کی مرا ندیده باشی . ‫ وا مگردان هیچ ازینها دم مزن تا نیاید بر من و تو صد حزن عاقبت پیدا شود آثار این چون علامتها رسید ای ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : جمع آمدن عمران به مادر موسی و حامله شدن مادر موسی علیه‌السلام

‫   ‬‫جمع آمدن عمران به مادر موسی و حامله شدن مادر موسی علیه‌السلام . ‫ شب برفت و او بر آن درگاه خفت نیم‌شب آمد پی دیدنش جفت زن برو افتاد و بوسید آن لبش بر جهانیدش ز خواب ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : بازگشتن فرعون از میدان به شهر شاد بتفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل

‫   ‬‫بازگشتن فرعون از میدان به شهر شاد بتفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل . ‫ شه شبانگه باز آمد شادمان کامشبان حملست و دورند از زنان خازنش عمران هم اندر خدمتش هم به شهر آمد قرین ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : همچنان کاینجا مغول حیله‌دان

‫   ‬‫حکایت . ‫ همچنان کاینجا مغول حیله‌دان گفت می‌جویم کسی از مصریان مصریان را جمع آرید این طرف تا در آید آنک می‌باید بکف هر که می‌آمد بگفتا نیست این هین در آ خواجه در آن گوشه نشین ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : به میدان خواندن بنی اسرائیل برای حیلهٔ ولادت موسی علیه السلام

‫   ‬‫به میدان خواندن بنی اسرائیل برای حیلهٔ ولادت موسی علیه السلام . ‫ ای اسیران سوی میدانگه روید کز شهانشه دیدن و جودست امید چون شنیدند مژده اسرائیلیان تشنگان بودند و بس مشتاق آن حیله را خوردند و ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : قصهٔ خواب دیدن فرعون آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن

‫   ‬‫قصهٔ خواب دیدن فرعون آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن . ‫ ‫‬ جهد فرعونی چو بی توفیق بود هرچه او می‌دوخت آن تفتیق بود از منجم بود در حکمش هزار وز معبر نیز و ساحر ...

Read More »

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : قصهٔ هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحانات حق تعالی

‫   ‬‫قصهٔ هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحانات حق تعالی . ‫ ‫‬ پیش ازین زان گفته بودیم اندکی خود چه گوییم از هزارانش یکی خواستم گفتن در آن تحقیقها تا کنون وا ماند از تعویقها حملهٔ ...

Read More »