Home / Tag Archives: دلسرد

Tag Archives: دلسرد

سروده ای از سهراب سپهری : دلسرد

  دلسرد * قصه ام دیگر زنگار گرفت: با نفس های شبم پیوندی است. پرتویی لغزد اگر بر لب او، گویدم دل : هوس لبخندی است. خیره چشمانش با من گوید: کو چراغی که فروزد دل ما؟ هر که افسرد ...

Read More »