Home / Tag Archives: داستان های شاهنامه

Tag Archives: داستان های شاهنامه

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : آغاز جنگ ایرانیان با سپاه سعد وقاص

  در ابتدای روز بیست و پنجم اسفند که یزدگرد بتخت نشست گفت: زمانه طوریست که کسی نمیتواند درباره آن داوری کند. ھمه را بزرگ خواھم شمرد و آزارم به بزرگان نخواھد رسید. ادامه داستان : برین گونه تا سال ...

Read More »

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : جانشینان خسرو پرویز پس از کشته شدن او

  بزرگان در درگاه قباد بی پرده به او گفتند این درست نیست که نشسته بیک شھر بی بر دو شاه، یکی گاه دارد یکی زیرگاه. شیروی ترسید و گفت: بجویید تا کیست اندر جھان که این رنج برما سرآرد ...

Read More »

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : پادشاهی خسرو پرویز و عشق شیرین

  خسرو پرویز به قیصر نامه ای نوشت، که مریم پسری زائیده که ھرگز ندیدی چنو کودکی. قیصر ھم ھدایای فراوان باندازه چھار بار باژ سالانه را ھمراه چھل مرد رومی که پیشرو آنھا فرزانه مردی بنام خانگی بود به ...

Read More »

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : رفتن بهرام گور بنزد خاقان ترکان

  خسرو پرویز در ایوانی که انوشیروان ساخته بود بر تخت پدر نشست و فرمود تا دبیر منشور ایرانیان را برسم بزرگان بنویسد. در این کار بندوی کدخدا بود.سراسر خراسان را به گستھم داد. کشور دیگری را به گردوی داد ...

Read More »

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : بازگشت خسرو پرویز به ایران

  خسرو پرویز پیامی به آذرابادگان فرستاد و دو ھفته بعد سپاھیان زیادی به او پیوستند. سراپرده در دشت دوک زدند و نیاطوس را بزرگ سپاه تعین کرد. بسوی دریاچه ارومیه حرکت کردند، جائیکه موسیل ارمنی بود. از دور سواری ...

Read More »