Home / Tag Archives: داستان ضحاک

Tag Archives: داستان ضحاک

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : جنگ فریدون با ضحاک

 ‫جنگ فريدون با ضحاك‬ ‫فريدون سپاهی گران گرد آورد و ساز و برگ و آذوقه بسيار فراهم كرد.‬ بارها را بر پشت پيلان و شتران بی شمار گذاشت و در ماه خرداد، خـرم‬ و شادمان به سوی سـرزمين تازيـان روانـه ...

Read More »

قسمت سوم داستان ضحاک : داستان های شاهنامه فردوسی به نثر

‫ادامه داستان : زاده شدن فريدون‬ از خوابی كه ضحاك ديده بود، ديرزمانی گذشت تـا فريـدون ديـده بـه‬ جهان گشود. در اين مدت، مـأموران و جاسوسـان ضـحاك پيوسـته در‬ جستجو بودند تا آبتـين و فريـدون را بـه چنـگ آورنـد و ...

Read More »

قسمت دوم داستان ضحاک :داستان های شاهنامه فردوسی به نثر

  ادامه داستان : پايان روزگار جمشيد در آن هنگام كه ضحاك ماردوش در سرزمين تازيان سرگرم ستمگری و كشتار جوانان بود، جمشيد در ايران، با اقتدار برتخت سلطنت تكيه زده بود. او كه پس از ساليانی دراز فرمانروايی، اسير ...

Read More »

داستان ضحاك : داستان های شاهنامه فردوسی به نثر

‫‬ ‫داستان ضحاك :‬ ‫در روزگاران گذشته و در آن هنگام كه جمشيد بر ايران فرمان ميرانـد،‬ در سرزمين تازيان، پادشاهی به نام “مرداس” فرمانروايی ميكرد. مرداس‬ مردی ديندار، نيكوكردار و مردمدار بود. او اسب، ميش، بز وگاو فراوان‬ داشت. ...

Read More »