Home / Tag Archives: بهرام چوبین

Tag Archives: بهرام چوبین

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : رفتن بهرام گور بنزد خاقان ترکان

  خسرو پرویز در ایوانی که انوشیروان ساخته بود بر تخت پدر نشست و فرمود تا دبیر منشور ایرانیان را برسم بزرگان بنویسد. در این کار بندوی کدخدا بود.سراسر خراسان را به گستھم داد. کشور دیگری را به گردوی داد ...

Read More »

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : بازگشت خسرو پرویز به ایران

  خسرو پرویز پیامی به آذرابادگان فرستاد و دو ھفته بعد سپاھیان زیادی به او پیوستند. سراپرده در دشت دوک زدند و نیاطوس را بزرگ سپاه تعین کرد. بسوی دریاچه ارومیه حرکت کردند، جائیکه موسیل ارمنی بود. از دور سواری ...

Read More »