Home / Tag Archives: ای هوس – آندره ژید

Tag Archives: ای هوس – آندره ژید

ای هوس – آندره ژید

  ای هوس . ای هوس ! تو را به جاده ها کشانده ام ؛ در دشت ها اندوهناکت کرده ام ؛ در شهرهای بزرگ سرمستت کرده ام ، سرمستت کرده ام اما عطشت را فرو ننشانده ام ، تو ...

Read More »