Home / Tag Archives: اُکتاويو پاز

Tag Archives: اُکتاويو پاز

داستان کوتاه : دسته گل آبی اثر اکتاویو پاز

  دسته گل آبی از خواب که بیدار شدم خیس عرق بودم. بخار داغی از روی پیاده‌رو آجرفرش قفایی تازه آب‌پاشی شده برمی‌خاست. پروانه‌ی خاکستری بالی گیج از نور زرد گرد چراغ می‌چرخید. از ننو پایین پریدم و پابرهنه به ...

Read More »

سروده ای از اُکتاویو پاز‬ : آتش روزانه‬

‫‫آتش روزانه‬ * ‬ ‫ ‫ ‫همچون هوا‬ ‫می سازد و ويران می کند انسان‬ ‫بناهايی نامريی‬ ‫بر صفحات زمين‬ ‫بر سيارات، پهن دشت های بلند.‬ ‫زبانش که غبار هوا را ماند‬ ‫می سوزد‬ ‫بر کف دستهای فضا‬ ‫هجاها‬ ‫نور ...

Read More »

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : تماس‬

‫‫تماس‬ * ‬ ‫دست های من پرده های هستی تو را از هم می گشايد‬ ‫در برهنه گی ِ بيشتری می پوشاندت‬ ‫اندام به اندام عريانت می کند‬ ‫دست های من‬ ‫و از پيکرت‬ ‫پيکری ديگر می آفريند.‬   ‫اُکتاويو ...

Read More »

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : فراسوی عشق‬

‫‫فراسوی عشق‬ * ‬ ‫همه چيزی  می هراساندمان:‬ ‫زمان‬ ‫که در ميان پاره های زنده از هم می گسلد‬ ‫آنچه بوده ام من‬ ‫آنچه خواهم بود،‬ ‫آنچنان که داسی ما را دو نيم کند.‬ ‫آگاهی‬ ‫شفافيتی است که از ورايش ...

Read More »

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : آزادی‬

‫‫آزادی‬ * ‬ ‫ ‫کسانی از سرزمينمان سخن به ميان آوردند‬ ‫من اما به سرزمينی تهيدست می انديشيدم‬ ‫به مردمانی از خاک و نور‬ ‫به خيابانی و ديواری ‫و به انسانی خاموش – ايستاده در برابر ديوار -‬ ‫و به ...

Read More »

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : استمرار

‫‫استمرار‬ * ‬ ‫ ‫١-‬ ‫آسمان سياه است‬ ‫خاک‬ ‫زرد‬ ‫بانگ ِ خروس جامه ی شب را از هم ميدرد‬ ‫آب از بالين سر برميدارد و ميپرسد: “چه ساعتی است؟”‬ ‫باد از خواب چشم ميگشايد و تو را ميخواهد‬ ‫اسب ...

Read More »

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : کنسرت در باغ

‫‫کنسرت در باغ * ‬ ‫باريده باران‬ ‫زمان به چشمي غول آسا ماند‬ ‫که در آن‬ ‫انديشه وار‬ ‫درآمد و رفتيم .‬ ‫رودی از موسيقی‬ ‫فرو ميريزد در خونم .‬ ‫گر بگويم جسم، پاسخ ميآيد: باد!‬ ‫گر بگويم خاک، پاسخ ...

Read More »

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : اول ژانويه‬

‫اول ژانويه‬ ‫درهای سال باز ميشود‬ ‫همچون درهای زبان‬ ‫بر قلمرو ناشناخته ها .‬ ‫ديشب با من به زبان آوردی :‬ ‫- فردا‬ ‫بايد نشانه يی انديشيد‬ ‫دورنمايی ترسيم کرد‬ ‫طرحی افکند‬ ‫بر صفحه ی مضاعف روز و‬ ‫كاغذ .‬ ...

Read More »