Home / Tag Archives: اسدی توسی

Tag Archives: اسدی توسی

اسدی توسی : گرشاسپ‌نامه – چورفـتند یک ماه دیگر به کام

گرشاسپ‌نامه . چورفـتند یک ماه دیگر به کام یکی کوه دیدند بندآب نام حصاری بر آن کـُه ز جزع سـیاه بلندیش بگرفته بر ماه راه بهزیر درش نردبانی ز سـنگ درازاش سی پایه، پهناش تنگ مه از پیل بر نردبان ...

Read More »