Home / Tag Archives: اجل وقتی رسیده باشد

Tag Archives: اجل وقتی رسیده باشد

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : اَجل وختی بایه – اجل وقتی رسیده باشد

  اَجل وختی بایه گیلکی روباراَ آب بآمو دریا نانسته ببرده عالماَ دونیا نانسته اَجل وختی بآیه پیر شنو باز دیمیره آب من گوزگا نانسته ****************************** برگردان فارسی اجل وقتی رسیده باشد … آب رودخانه بالا آمده بی آنکه دریا ...

Read More »