Home / Tag Archives: آن روزها

Tag Archives: آن روزها

سروده ای از شیون فومنی بزبان گیلکی و با برگردان فارسی : اوروزان – آن روزها

   اوروزان   گیلکی اوروزان کی بدوخوبا نانستیم سه شاخه بادبانا نخ دوستیم زه ئیم می خط بزه مشقانا پاکون خوداجا شنبه صوب می مرگا خواستیم ********************** برگردان فارسی آن روزها آن روزها … که بد را از خوب تمیز ...

Read More »