Home / Tag Archives: آغاز داستان مجنون و لیلی

Tag Archives: آغاز داستان مجنون و لیلی

سروده ای از امیر خسرو دهلوی – افشای داستان عشق مجنون به لیلی : چون رفت به گوش هر کس این راز

  افشای داستان عشق مجنون به لیلی : چون رفت به گوش هر کس این راز وز هر طرفی برآمد آواز کازاده جوانی از فلان کوی شد شیفتهٔ فلان پری روی در مکتب عشق شد غلامش خواند شب و روز ...

Read More »

سروده ای از امیر خسرو دهلوی – آغاز داستان مجنون و لیلی : دندانه گشای قفل این راز

  آغاز داستان مجنون و لیلی دندانه گشای قفل این راز زین گونه در سخن کند باز کان روز که زاد قیس فرخ رخشنده شد آن قبیله را رخ زان نور خجستهٔ شب افروز بر عامریان خجسته شد روز بنشست ...

Read More »