سروده ای از انوری : ای کرده خجل بتان چین را – بازار شکسته حور عین را

ای کرده خجل بتان چین را بازار شکسته حور عین را بنشانده پیاده ماه گردون برخاسته فتنه ی زمین را مگذار مرا به ناز اگر چند خوب آید ناز نازنین را منمای همه جفا گه مهر چیزی بگذار روز کین ...

Read More »

سروده ای از استاد شهریار : گاهی گر از ملال محبت برانمت – دوری چنان مکن که به شیون برانمت

گاهی گر از ملال محبت برانمت دوری چنان مکن که به شیون برانمت چون آه من به راه کدورت مرو که اشک پیک شفاعتی است که از پی دوانمت تو گوهر سرشکی و دردانه‌ی صفا مژگان فشانمت که به دامن ...

Read More »

خواجه عبد الله انصاری : ای ز درت خـستـگان را بــوی درمــان آمده – یاد تو مرعـاشـقان را مـونـس جـان آمده

بوی درمان   ای ز درت خـستـگان را بــوی درمــان آمده یاد تو مرعـاشـقان را مـونـس جـان آمده صد هزاران همچو موسی مست در هرگوشه یی رب ارنی گـو شــده دیـدار جـویان آمده صـد هـزاران عاشـق سـرگشتـه بینـم پر امید ...

Read More »

شاخه گلی از دیوان خواجه حافظ شیرازی : ما را از خیال تو چه پروای شراب است , خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است

ما را از خیال تو چه پروای شراب است خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است افسوس که شد دلبر و در ...

Read More »

Intelligence Augmentation

The terms “intelligence augmentation” and “intelligence amplification” evoke images of human beings with computer chips embedded in their skulls or bizarre accoutrements attached to their heads. However, according to an article entitled Get Smart by Jamais Cascio, human beings’ ability ...

Read More »

Television

Many people worked to create television. In 1862, Abbe Giovanna Caselli inventeda machine called the Pantelograph. Caselli was the first person to send a picture over wires. By the 1880s, Alexander Graham Bell invented a machine that  transmitted pictures and ...

Read More »

دیداری از دیوان خوجه حافظ شیرازی : به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست , که مونس دم صبحم دعای دولت توست

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست که مونس دم صبحم دعای دولت توست سرشک من که ز طوفان نوح دست برد ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست بکن معامله ای وین دل شکسته بخر که ...

Read More »

سروده ای از انوری : جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا – ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا زین جور بر جانم کنون , دست از جفا شستی به خون جانا چه خواهد شد فزون , آخر ز آزارم ترا رخ گر ...

Read More »

سروده ای از استاد شهریار : گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم آخر نه باغبانم؟ شرط است من نباشم

گلچین که آمد ای گل من در چمن نباشم آخر نه باغبانم؟ شرط است من نباشم ناچار چون نهد سر بر دامن گلم خار چاکم بود گریبان گر در کفن نباشم عهدی که رشته‌ی آن با اشک تاب دادی زلف ...

Read More »

خواجه عبدالله انصاری : این درگه ما درگه نومیدی نیست صـد بار اگـر توبه شکستی بازآ

بازآ بازآ هــرآنچـــه هسـتی بازآ            گرکافر و گبر و بت پرستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست            صـد بار اگـر توبه شکستی بازآ   ای در دل من اصل تمنا همه تو              وی در سرمن مایه سودا همه تو ...

Read More »

Itchy skin while you’re pregnant

Is it normal to itch all over during pregnancy? It’s normal to feel more itchy while you’re pregnant and this happens to almost one in four women. Your stretching skin or changing hormones may be at least partly to blame. ...

Read More »