Home / Literature / Alfred Lord Tennyson

Alfred Lord Tennyson

سروده ای از آلفرد لرد تنیسون : ترس

ترس . من در هیچ حالتی بر اسیر فاقد خشم اشراف‌زاده حسد نمی‌برم، یا پرنده‌ای که در قفس به دنیا آمد و آن که هرگز از تابستان جنگل خبر نداشت من بر آن بی‌رحمی که در قلمرو زمان از آزادی ...

Read More »