Home / Literature / فردوسی (page 27)

فردوسی

فردوسی

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون ای خردمند وصف خرد ,‬ ‫بدين جايگه گفتن اندرخورد

‫‪ستايش خرد‬ ‫ کنون ای خردمند وصف خرد‬ ‫بدين جايگه گفتن اندرخورد‬ ‫کنون تا چه داری بيار از خرد‬ ‫که گوش نيوشنده زو برخورد‬ ‫خرد بهتر از هر چه ايزد بداد‬ ‫ستايش خرد را به از راه داد‬ ‫خرد رهنمای ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به نام خداوند جان و خرد ,‬ ‫کزين برتر انديشه برنگذرد‬

‫‪فردوسی شاهکار ادبیات ایران یعنی شاهنامه را چنین آغاز میکند آغاز کتاب‬ ‫به نام خداوند جان و خرد‬ ‫کزين برتر انديشه برنگذرد‬ ‫خداوند نام و خداوند جای‬ ‫خداوند روزی ده رهنمای‬ ‫خداوند کيوان و گردان سپهر‬ ‫فروزنده ماه و ناهيد ...

Read More »