Home / Literature / فردوسی (page 10)

فردوسی

فردوسی

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو پيران سپاه از کنابد براند‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان دوازده رخ‬ آراستن لشکر ایرانیان توسط سپهدار *‫ ‫ ‫ ‫ ‫ ‫چو پيران سپاه از کنابد براند‬ ‫بروز اندرون روشنايی نماند‬ ‫سواران جوشن وران صد ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫چو افراسياب آن سخنها شنود‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان دوازده رخ‬ جمع آوری سپاه توسط افراسیاب و حرکت بسمت ایران *‫ ‫ ‫چو افراسياب آن سخنها شنود‬ ‫برافروخت از بخت و شادی نمود‬ ‫ابر پهلوانان ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سواران جنگی ز توران هزار‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان بيژن و منيژه‬ بازگشت دلاوران ایران با اسرای تورانی به نزد کیخسرو *‫ ‫سواران جنگی ز توران هزار‬ ‫گرفتند زنده پس از کارزار‬ ‫بلشکرگه آمد ازان ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشيد سر برزد از کوهسار‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان بيژن و منيژه‬ سرنگونی درفش تورانیان و فرار افراسیاب *‫ ‫‬‫‫‫ ‫ ‫چو خورشيد سر برزد از کوهسار‬ ‫سواران توران ببستند بار‬ ‫بتوفيد شهر و برآمد ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو گفت بيژن همه راستست‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان بيژن و منيژه‬ روشن کردن آتش بر سر چاه توسط منیژه برای راهنمایی رستم دستان *‫ ‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫بدو گفت بيژن همه راستست‬ ‫ز من کار ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنيد خسرو ز رستم سخن‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان بيژن و منيژه‬ رسیدن رستم دستان در لباس بازرگانان به توران زمین *‫ ‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫چو بشنيد خسرو ز رستم سخن‬ ‫بفرمود تا گنجهای کهن‬ ‫همه پاک ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو رستم ز کيخسرو ايدون شنيد‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان بيژن و منيژه‬ آمادگی رستم دستان برای رفتن و رهایی بیژن از بند *‫ ‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو رستم ز کيخسرو ايدون شنيد‬ ‫زمين را ببوسيد و دم درکشيد‬ ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بفرمود خسرو بفرزانگان‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان بيژن و منيژه‬ فرستادن بزرگان سپاه به پیشواز رستم توسط کیخسرو *‫ ‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫بفرمود خسرو بفرزانگان‬ ‫بمهتر نژادان و مردانگان‬ ‫پذيره شدن پيش او با ...

Read More »

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس که نامه برستم داد‬

  چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد : داستان بيژن و منيژه‬ حرکت رستم دستان به همراه گیو به سمت کیخسرو *‫ ‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ازان پس که نامه برستم داد‬ ‫همه کار گرگين بدو کرد ياد‬ ...

Read More »