Home / Literature / فرخی سیستانی

فرخی سیستانی

فرخی سیستانی

سروده ای از فرخی سیستانی : چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان

چون بسیج راه کردم سوی بست از سیستان شب همی تحویل کرد از باختر بر آسمان روز چون قارون همی‌نادید گشت اندر زمین شب چو اسکندر همی‌لشکر کشید اندر زمان جامهٔ عباسیان بر روی روز افکند شب برگرفت از پشت ...

Read More »