Home / Literature / فخرالدین اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی

سروده ای از فخرالدین اسعد گرگانی : جهان را گر چه بسیار آزماییم

  ادامه داستان ویس و رامین * جهان را گر چه بسیار آزماییم نهفته ببند رازش چون گشاییم نهانى نیست از بندش نهانتر نه چیزى از قصاى او روانتر جهان خوابست و ما دو وى خیالیم چرا چندین درو ماندن ...

Read More »