Home / Literature / شعرای افغانی / محجوبه هروی

محجوبه هروی

سروده ای از محجوبه هروی : ای کـــــه در اقلیـم سخن سروری

  این شعر را محجوبه شاعر شهیر هرات در جواب شعر خلیل الله خلیلی نوشته اند * ای کـــــه در اقلیـم سخن سروری راه ز صورت ســوی معنی بری انوری از شعـر خوشت شد خجل میـــــــر عماد از قلـــــمت منفعل ...

Read More »