Home / Literature / شعرای افغانی / خلیل الله خلیلی

خلیل الله خلیلی

رباعیات خلیل الله خلیلی : ملت توحید

رباعیات خلیل الله خلیلی * ملت توحید این ملت توحید که از یک شجرند و زفیض بهار یک چمن جلوه گرند دادند به خلق درس یکرنگی و خود چون مرغ قفس در شکن یکدگرند   خلیل الله خلیلی

Read More »

رباعیات خلیل الله خلیلی : دریاب

  رباعیات خلیل الله خلیلی * دریاب .   چون ریگ حقیریم که افتد در آب صد دایره خلق کرده بس در تب و تاب چون رفت فرود آب آرام گرفت این نکته بسی عمیق باشد، دریاب   خلیل الله …

Read More »

رباعیات خلیل الله خلیلی : تمنا

رباعیات خلیل الله خلیلی * تمنا .   کی باشد و کی ،که باز آیم سویت!؟ چون سرمه کشم به دیده خاک کویت!؟ تو چون گل ،خندان شوی از شادی و من پروانه صفت کنم دمادم بویت   خلیل الله …

Read More »

رباعیات خلیل الله خلیلی : مرد نامرد

رباعیات خلیل الله خلیلی * مرد نامرد . هر کس که چو مرد کار خود داد انجام نامرد صفت نمی کشد ناز لئام در سینه ی روزگار زن  پنجه چو شیر تا پشت تو بر خاک نمالد ایام   خلیل …

Read More »