Home / Literature / شعرای افغانی / حمیرا نکهت دستگیرزاده

حمیرا نکهت دستگیرزاده

سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : کابل

کابل . شهر ویرانۀ من به کدامین نفرین برج و بارویت سوخت؟ دست ویرانگری از بوم و برت دور ولی شهر ویرانۀ من به تمنای چه گنجی آخر به سر راه حوادث خفتی؟ تن به آواره گی باد بیابان دادی …

Read More »

سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : مثل آب

مثل آب * من صدای سبز برگم از گلوی ساقه جاری آشیان بستن تواند روی آوازم قناری چشمه های روشنایی می تراود از نگاهم چون چمن جشن بهارم بیقرار از بیقراری واژه های بکر شعری می دمد از گفتگویم تا …

Read More »