Home / Literature / انوری (page 11)

انوری

انوری ابیوردی

سروده ای از انوری : تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا , کی بود ممکن که باشد خویشتن داری مرا

تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا کی بود ممکن که باشد خویشتن داری مرا سود کی دارد  به  طراری نمودن زاهدی چون ز من بربود آن دلبر به طراری مرا ساقی عشق بتم در جام امید وصال می  ...

Read More »

سروده ای از انوری : ای کرده در جهان غم عشقت سمر مرا , وی کرده دست عشق تو زیر و زبر مرا

ای کرده در جهان غم عشقت سمر مرا                         وی کرده دست عشق تو زیر و زبر مرا از پای تا به سر همه عشقت شدم چنانک                      در زیر پای عشق تو گم گشت سر مرا گر بی  تو ...

Read More »

سروده ای از انوری : ای کرده خجل بتان چین را – بازار شکسته حور عین را

ای کرده خجل بتان چین را بازار شکسته حور عین را بنشانده پیاده ماه گردون برخاسته فتنه ی زمین را مگذار مرا به ناز اگر چند خوب آید ناز نازنین را منمای همه جفا گه مهر چیزی بگذار روز کین ...

Read More »

سروده ای از انوری : جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا – ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا زین جور بر جانم کنون , دست از جفا شستی به خون جانا چه خواهد شد فزون , آخر ز آزارم ترا رخ گر ...

Read More »