Home / Horoscope - Astrology / زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

Scorpio-horoscope-2013

زن متولد آبان ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد آبان ماه

زن متولد آبان‬
‫زن متولد آبان طناز و زيبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، رازدار، موقع شناس و در بعضي اوقات جاه طلب‬ است.اگر يک دختر متولد آبان عاشق شما شد، بدانيد که مردي برتر هستيد.زن متولد آبان داراي يک زيبايي عميق‬ و اسرار آميز است. او جذاب، مغرور و اعتماد به نفس است، امايک نکته اساسي وجود دارد که ميگويد: چرا‬ مرد به دنيا نيامده ام.علاقه نهايي به اينکه کاش مرد به دنيا آمده بود چنان است که هرگز خود را صد در صد زن‬ نميداند.اگر عاشق زني هستيد که در اين ماه به دنيا آمده بايد مراقب زندگي خود باشيد. منظور من از اين حرف‬ آن نيست که او موجودي خشن و فاقد ظرافت هاي زنانه است، درست برعکس او به قدر کافي طناز و دلفريب‬ است با اين تفاوت که ذاتا آرزوي مرد بودن را هميشه در دل خود ميپروراند. يکي از خصوصيات فوق العاده و‬ بارز اين زن قدرت عجيب وي در استفاده از موقعيت است.او به آن عده از هم جنسان خود که حالت معشوقه، زن‬
‫کدبانو، مادر فدکار و امثالهم را دارند، ديده حقارت مينگرد، زيرا معتقد است که زن از لحاظ قدرت روحي‬ چيزي کمتر مرد نيست. او قادر است که خواسته هاي خود را به خوبي کنترل کند، اما اگر موقعيت را مناسب ديد،‬ به خواسته هاي زنانه خويش نيز به زيباترين وجه ممکن جامه عمل ميپوشاند. او خيلي خوب ميداند که نظر‬ يک مرد را چطور بايد به خود جلب کرد و براي اين کار هميشه شيوه هايي بکار ميبرد که مشابه آن قبلا وجود‬ نداشته است. او تا از نتيجه روش خود کاملا مطمئن نباشد آنرا بکار نميبرد و هرگز شيوه را دو بار مورد‬ استفاده قرار نميدهد.اگر در نظر داريد توجه يک چنين دختر متولد آبان را به خود جلب کنيد، به اين نکته توجه‬ داشته باشيد که او کسي نيست که براي مدتي طولاني به دانه هايي که برايش در دام ميريزد، توجه کند. بيشتر‬ دختران متولد اين ماه مرد صفت هستند، از آن گذشته بايد به شما بگويم که چشمان جذاب و پرحالت او شايد خيلي‬ بهتر از خودتان افکار شما را بخواند، در نتيجه تقريبا اين احتمال بهيچوجه وجود ندارد که بتوانيد يک نقشه پنهاني‬ در مورد او به موقع اجرا بگذاريد. يکي از آن جملات رومانتيک و عاشقانه اي را که براي هر دختري خيال‬ انگيز است، زير گوش او زمزمه کنيد و ببينيد که چطور نگاه نافذ و سرد خود را به شما مياندازد و چطور به‬ شما ميفهماند که فکرتان را خوانده است. به قول يکي از روانشناسان معروف، زن متولد آبان يک دستگاه کامل‬ فکر خواني است، به اين ترتيب فقط مطالبي را عنوان کنيد که صادقانه به آنها اعتقاد داريد، در غير اين صورت‬ او حرکات و گفتار شما را نوعي توهين به خود تلقي خواهد کرد. به شما توصيه ميشود که هر کار ميکنيد بکنيد‬ اما به او توهين نکنيد. او در مقابل توهين و تحقير عکس العمل از خود نشان ميدهد. از کسانيکه ندانسته به او‬ توهين کرده اند، بپرسيد تا بدانيد که شدت عکس العمل او در مقابل توهين آنها چه بوده است. همين قدر ميتوان‬ گفت که او ميتواند حس انتقام جويي شديد خود را در وراي يک لبخند و يک خون سردي ذاتي و ظاهري پنهان‬ نگاه دارد.او ممکن است به طور عادي زني خوددار، مغرور، آمر و به گونه اي طعنه آميز، سرد و بيتفاوت باشد‬
‫و آنوقت ناگهان تبديل به يک پارجه آتش و يک ديگ بخار بشود. او ميتواند معصومانه ترين عشق ها و‬ زهرآگين ترين نفرت ها را داشته باشد و بالاخره او ميتواند گاه مثل کبوتر عاشق پيشه و گاه خشن و سرد مثل پولاد باشد، اما در هرحال شما يک چيز ميتوانيد بطور حتم داشته باشيد و آن اين است که او به هر صورت زني‬ کم مايه و بيمعني و بيهوش نخواهد بود.از عجايب طبيعت قدرت عجيب اين زن در ايجاد ترس و تشويش در‬ دل دشمنان است و به قول معروف بر پشت دشمنان او از ترس عرق سرد مينشيند و اين کار را با آنچنان مهارت‬ و تبحري انجام ميدهد که بسياري آن را حمل بر سحر و افسون ميدانند. اگر شما نظر او را به خود جلب کرديد،‬ تقريبا ديگر راه فراري برايتان باقي نميماند و از آنجا که حس ششم اين زن فوق العاده قوي است، در همان نظر‬ اول ميتواند مرد اينده زندگي خود را تشخيص بدهد و سپس به گونه اي اسرار آميز و رويا انگيز تصميم و نيت‬ خود را به وي القا ميکند. در يک چنين حالتي عکس العمل شما از دو حالت خارج نخواهد بود: يا تسليم عشق‬ و افسون ميشويد و در دام محبت او اسير خواهيد شد و يا همانند موجودي زخم خورده، راه فرار در پيش مي‬گيريد، غافل از اينکه اين زخم کاري است و راهي به جايي نداريد. به اين ترتيب، بهترين راه حل براي شما اين‬ است که دست و پاي خود را گم نکنيد و با کمال دقت مراقب گردش چرخ زندگي باشيد و بفهميد که در چه جهتي‬ حرکت ميکند، او حکمت و راز و رمز زندگي را خوب ميداند و به شما ياد خواه دداد. شما لااقل از يک جهت‬
‫ميتوانيد خوشحال باشيد و بفهميد که در چه جهتي حرکت ميکند، شما لااقل از يک جهت ميتوانيد خوشحال باشيد و آن اين است که اين زن مغرور و‬ برتر شما را قابل انتخاب شدن دانسته است. زن متولد آبان، برغم برخي صفت هاي مردانه اي که دارد، کسي‬ نيست که از مشاهده ضعف در مرد چشم پوشي کند. او جستجو گر مردي است شجاع و جاه طلب که با قدرت بر‬ وي حکومت کند و موجب افتخار او باشد، بدون اينکه مزاحمتي براي غرور و طبع بلند او فراهم بياورد. او مي‬خواهد که اين مرد قوي تر، خوش قيافه تر از يک حد متوسط باشد. وجود يک هوش خارق العاده در اين مرد،‬ براي آنکه بتواند با فکر بلند پرواز او برابري کند، از ضروريات است و براي تکميل کار لازم است که قدري‬ عقايد فلسفي نيز چاشني اين هوش و درايت خود بکند.به اين ترتيب، به نفع شماست که به جاي تقلا براي رهايي از‬
‫بندهاي عشق پرجاذبه و قدرتمند او سعي کنيد ياد بگيريد که چطور بايد حرکات و رفتاري برتر داشته باشيد و در‬ اين بازي عشق پيروز از کار در اييد .آنچه که به هنگام وقوع يک چنين حادثه اي در وهله اول، نظرش ما را به‬ خود جلب خواهد کرد، اين است که مي بينيد اطرافيانتان شما را از انکه توانسته ايد مورد توجه اين زن قرار‬ بگيريد، برتر از خود به حساب ميآورند. اين حالت و موقعيت را دست کم نگيريد.از نظر روان شناسي بسياري‬ از مردم موفق کساني ميباشند که اطرافيان ايشان، آنها را برتر و بالاتر از خود ميدانند بدون اينکه شايد واقعا‬ قابليت هاي لازم براي موفقيت هاي مزبور را داشته باشند. از اين لحظه به بعد نظر شما در زندگي بايد متوجه‬ هدف هاي بالاتري باشند.اگر روزي توانستيد مورد توجه يک زن متولد آبان قرار بگيريد و در حريم عشق و‬ زناشويي روابط نزديک و صميمانه اي با او برقرار کنيد، م يتوانيد تصور کنيد که از بسياري جهات يک مرد‬ منحصر به فرد هستيد، کما اينکه بايد مطمئن باشيد که عشق او به هيچ صورت شباهتي به عشق هاي ديگري که‬
‫احتمالا در زندگي شما وجود داشته اند، ندارد. پس از شعله ور شدن آتش يک چنين عشقي، شما مهمترين هدف‬ زندگي او خواهيدشد.اگر او تمام و کمال تحت تأثير سياره پلوتو، که سياره خاص ماه آبان است باشد، قطعا نسبت‬ به شما وفادار است و حداکثر سعي ممکن را به عمل ميآورد تا موجبات رضايت خاطر شما را فراهم کند و اگر‬ شما از زمره کساني که قوي الاراده و توانا و رام نشدني باشند، او از حربه برنده صبر و تحمل براي خنثي کردن‬ مقاومت شما استفاده خواهد کرد.لابد دو کلمه صبر و تحمل نظر شما را به خود جلب کرد، حق داريد، بسياري از‬ مردان شايعات زيادي درباره صبر بي پايان زن متولد آبان شنيده اند و بايد در اينجا گفت که اين شايعات حقيقت‬ دارند. نهاد اين زن سرشار از يک صبر ايوبي است اما به علت تسلط بر نفس خيلي خوب ميتواند اين حس خود‬ را نيز مثل احساسات ديگر خويش تحت کنترل بگيريد و تنها در يک مورد است که او نه ميتواند و نه ميخواهد‬ که از اين صبر استفاده کند و آن هم موقعي است که پاي عشق در ميان باشد. براي زن متولد آبان اندکي علاقه و‬ اندکي نفرت مفهوم ندارد، او يا عاشق است يا دشمن و در غير اينصورت کاملا بي تفاوت و بي اعتناست. شما‬ اگر به تمام مقدسات عالم سوگند بخوريد که اين همسر متولد آبان شما بوده است که به هنگام عصبانيت تمام ظرف‬
‫ها راشکسته و تمام پرده ها را پاره کرده است، کسي باور نخواهد کرد، آخر چطور ممکن است زني اين چنين‬ مغرور، مسلط به خود، خونسرد و دوست داشتني دست به يک چنين اعمالي زده باشد. نکند نقشه اي در سر داريد‬ و ميخواهيد او را به انجام کارهاي نکرده متهم کنيد. اما اين فقط ستاره شناس ها هستند که به داغ دل شما واقف‬ هستند و ميدانند که اين زن ميتواند در نهايت متانت و آرامش، صحنه يک جنگ بزرگ را اداره کند.زن متولد‬ آبان با ترس بيگانه است و در عرصه مشکلات خود را به آب و آتش ميزند و در دل طوفان به سوي هدف مي‬شتابد و با جرأت فراوان با مخاطرات مواجه ميشود و سرانجام او را ميبينيم که به گونه اي شگفت انگيز بر‬ تمام موانع پيروز شده و موقعيت برتر خود را حفظ ميکند. اين زن بر خلاف اکثر زنها رازدار است و خدا مي‬داند که در گنجينه دل خويش چه اسراري نهفته دارد. او سخت مايل است که به اسرارديگران واقف گردد، در‬ حالي که هيچگاه مقابله به مثل نمي کند و يا آنچه را از ديگران شنيده است، هرگز بازگو نمي نمايد  مگر اينکه اين‬ کار موجب برد و يا موفقيت او بشود. آنچه در اين مورد ميتوان گفت اين است که هرگز سعي نکنيد به اين‬ اسرار پي ببريد. در دل اين زن يک بخش خصوصي وجود دارد که هرگز کسي موفق به راه يافتن به آن نمي شود.‬ اين بخش ازقلب و روح او منحصرا از آن خود اوست.زني که در هشتمين ماه سال متولد شده است، بسيار قابل‬ اعتماد است، اما هميشه اين احتمال وجود دارد که پاي برتري و غرور او در ميان باشد که در اينصورت وضع‬
‫کلي تغيير پيدا ميکند. زن متولد آبان نسبت به افراد پر قدرت و شايسته و لايق شديدا وفادار است و در مقابل به‬ افراد ضعيف النفس و نالايق گوشه چشمي هم نمياندازد. ارزش فراواني که زن متولد آبان ماه براي دوستي‬ روابط انساني قائل ميشود، استثنايي است.او دوستان خود را از بين افراد طبقات بالا و هوشمندان انتخاب ميکند‬ و سپس اشخاصي را که واجد ارزش هاي لازم براي دوستي با خود تشخيص ميدهد، براي تمام عمر نگاه مي‬دارد و بقيه را مانند زباله دور ميريزد. در طبيعت و ذات اين زن عزمي آهنين و استقامتي بي پايان به وديعه‬ گذاشته شده است. تکيه کامل به قدرت دروني موجب پيدايش برخي تغييرات فکري در وي ميشود، به نحوي که‬ ممکن است در طول حيات خويش عقايد گوناگوني پيدا کند و به راه افراط و تفريط حتي در عقايد مذهبي قدم‬ بگذارد. يک زن متولد آبان آنچنان اعتماد به نفسي دارد که اصلا لازم نميبيند براي زندگي از قوانين و رسوم و‬ آداب پيروي کند او خود را ملزم به پيروي از هيچ قانوني جز قانون اراده و ميل خود نميداند. حتي در کار عشق‬ و عاشقي، اگر شرايط اوضاع و احوال به گونه اي باشد که اجراي ازدواج را غير ممکن کند، او بدون اينکه‬ کوچکترين ارزشي براي حرف مردم قائل شود و يا بدون توجهي به اعتراض ديگران با مرد محبوب خود زير‬ يک سقف زندگي خواهد کرد. در يک چنين مورد غير عادي او واقعا به مرد محبوب خود عشق ميورزد‬ وانتقادات و بدگويي هاي جامعه هرگز نميتواند اين زن شجاع را از حرکت بسوي راهي که صورت فلکي برايش‬ تعيين کرده است، باز دارد. برغم شخصيت قوي و بارزي که زن متولد آبان دارد، خواهان برتري مرد خويشتن‬
‫است، به نحوي که به جاي آنکه سعي کند حاکم بر وي باشد، زيرکانه تدابيري ميچيند تا زمينه اي براي پيروزي‬ او فراهم بشود. نسبت به اينده مرد محبوب خود علاقه زيادي از خود نشان ميدهد. پس از ازدواج ترجيح ميدهد‬ که خانه دار بماند. مگر اينکه شما واقعا مرد دلخواه او نباشيد و مخارج منزل را چنانکه مورد نظر بوده است،‬ تأمين نکنيد و يا اينکه کار او براي اجراي برنامه مخصوصي ضرورت پيدا کند . او ممکن است در زندگي‬ خصوصي و داخل خانه شديدا با شما جر و بحث کند، اما در مجامع و در برابر ديگران به اندازه مادر پشتيبان‬
‫شماست. او به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي اجازه نميدهد که کسي زياني به شما وارد بياورد يا شما را آلت‬ دست خود بکند، و کسي که بخواهد دست به چنين کاري بزند، مسلما از انتقام جويي او در امان نخواهد بود. زن‬ متولد آبان عاشق خانه و زندگي خويش است و منزل را هميشه در نهايت پاکي و تميزي نگاه ميدارد، به نحوي که‬ به قول معروف از تميزي برق ميزند. غذا هم هميشه سر ساعت سرو ميشود و امور منزل پيوسته تحت‬
‫کنترل هستند و اگر مشاهده کرديد که جز اين است، بدانيد که يک پيشامد ويا اشتباه شما غرور بي پايان او را‬ جريحه دار ساخته است. او هر دو ماه يک بار اسباب و اثاثيه يکي از اتاق ها را بيرون ميريزد زيرا سخت از بازيافتن اشيايي که در گوشه و کنار فراموش شده اند، خوشحال ميشود به اين ترتيب بايد سخت مراقب باشيد که‬ فلان کاغذي که بوي عطر زنانه از آن استشمام ميگردد و يا مطلبي خصوصي روي آن نوشته شده است، گوشه‬ کنار و يا توي جيب لباس کهنه شما جا نمانده باشد او با لذت به همه چيز ظنين هست و اگر مدرکي دال بر خيانت‬ و بيوفايي از شما پيدا کند، توفان به پا خواهد کرد. براي مجسم کردن خشم او هيچ منظره اي گوياتر از ابر‬ قارچي شکل ناشي از يک انفجار اتمي در آسمان نيست، با اين احوال در مقابل او اصلا سعي نکنيد که کنجکاوي‬ مشابهي داشته باشید زيرا اين هرگز به نتيجه نميرسد و هر قدر هم شما در استفاده از موقعيت هاي مناسب‬ زبردست باشيد، باز محال است بتوانيد به خواسته هاي قلبي او پي ببريد. اعمال زن متولد آبان به‬ کلي غير قابل پيش بيني است. او ممکن است سال ها تمام پول هاي خود را پس انداز کند و سپس ناگهان مثل کسي‬ که از خواب بيدار شده باشد، شروع به ولخرجي و اسراف کند. در هر حال او عاشق پول است، چه آن را يک‬ ريال يک ريال جمع کند و چه هزار تومان هزار تومان خرج کند.در مورد خرج کردن، يک اصل را هرگز از ياد‬نميبرد و آن حفظ شخصيت در عرصه مسائل مالي و اقتصادي است به اين معني که با وسواس مراقب است و‬ اين استعداد در او وجود دارد که هر روز ترقي بيشتري پيدا کند. زن متولد آبان عاشق قدرت است و حاضر است‬ خيلي از منافع را فداي کسب قدرت کند. يک دندگي و تلافي کردن يکي ديگر از خصوصيات زن متولد آبان است.‬ اگر به او يک دروغ بگوييد، او به شما دو دروغ خواهد گفت. اگر شما يک هفته با او حرف نزنيد، او دو هفته مهر‬ سکوت بر لب خواهد زد. به اين ترتيب، اگر ميخواهيد از کار او انتقاد کنيد، بهتر است آنرا به عهده کس‬ ديگري واگذار کنيد، زيرا هر انتقادي موجب دو ماه قهر او ميشود. او از خطاهاي کوچک شما، به شرط آنکه‬ بفهمد روي منظور خاصي در آن نبوده است،ميگذارد. اين نکته را هم به خاطر داشته باشيد که حس تشخيص‬ در اين زن به اندازه حس انتقام جويي او قوي است، پس ميتوانيد مطمئن باشيد که خوبي هاي شما را هم نيز دو‬ برابر جبران خواهد کرد. رفتار مادرانه او با کودکان به ظاهر سرد است و بچه ها پيش خود فکر مي کنند که مادر‬ چندان به آنها علاقه مند نميباشد. اما کودکان در جوار او خود را در پناه يک نيروي قوي احساس خواهند‬ کرد.مادر متولد آبان اجازه نميدهد استعداد بچه هايش بيهوده ازبين برود. او ممکن است هر روز ساعت ها وقت‬ خود را صرف مشخص کردن هدفهاي عالي کودکان خويش نمايد و در رساندن ايشان به اين اهداف از هيچ نوع‬ کمک و مساعدتي فروگذار نمي کند. بچه ها به هنگام مواجه شدن با مسائل و مشکلات زندگي، او را رهبر و‬ مشاور قدرتمندي مييابند زيرا وقوف او بر اسرار طبيعت انساني به وي امکان ميدهد يک مشاور خوبي باشد.‬ اين زن به کودکان خود ميآموزد تا با شجاعت با موانع و مشکلات روبر بشوند. گذشت و چشم پوشي فراوان او‬ از خلافکاري بچه هايش اگر توسط پدر جبران نشود، ميتواند نتايج سويي در بر داشته باشد. او نسبت به کساني‬ که تهديدي براي آزادي و شادي بچه هاي خود باشند، بسيار بي رحم و انتقامجو است و متأسفانه اين امر شامل حال‬ شوهر او و پدر بچه نيز ميگردد. اگر سخت گيري هاي شما نسبت به کودکانتان بيش از حدي باشد که او آن را‬ قابل قبول ميداند، بي رودربايستي توي روي شما ميايستد. زن متولد آبان ماه به رنگهاي قرمز،‬ جگري، حنايي و بنفش علاقه فراوان دارد و سعي مي کند از اين رنگها در تزئين منزل استفاده نمايد

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.