Home / Literature / اشعار خارجی ترجمه شده / سروده ای از مارگوت بیکل : پیش از آنکه واپسین نفس را بر آرم

سروده ای از مارگوت بیکل : پیش از آنکه واپسین نفس را بر آرم

Margot Bickel

پیش از آنکه واپسین نفس را بر آرم
پیش از آنکه پرده فرو افتد
پیش از پژمردن آخرین گل،
بر آنم که زندگی کنم
بر آنم که عشق بورزم
برآنم که باشم،
در این جهان ظلمانی
در این روزگار سرشار از فجایع
در این دنیای پر از کینه،
نزد کسانی که نیازمند منند
کسانی که نیازمند ایشانم،
تا دریابم،شگفتی کنم،باز شناسم
که می توانم باشم، که می خواهم باشم
تا روزها بی ثمر نماند
ساعت ها جان یابد
لحظه ها گران بار شود،
هنگامی که می خندم
هنگامی که می گریم
هنگامی که لب فرو می بندم

مارگوت بیکل

Margot Bickel

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*