Home / Literature / اشعار خارجی ترجمه شده / سروده ای از ناظم حکمت : به پیری خو می‌گیرم

سروده ای از ناظم حکمت : به پیری خو می‌گیرم

Nâzım Hikmet - 1`

 
به پیری خو می‌گیرم
به پیری خو می‌گیرم
به دشوارترین هنر دنیا،
کوبه ای به در برای آخرین بار
و جدایی بی انتها.
ساعت‌ها می‌گذرند، می گذرند،می گذرند…
می خواهم بیشتر بفهمم حتی به قیمت ایمانم.
خواستم چیزی برایت بگویم نتوانستم.
دنیا مزه سیگار ناشتا دارد
مرگ پیش از همه چیز تنهایی اش را برایم فرستاده.
حسرت می برم به آنان که حتی نمی دانند دارند پیر می شوند
بس که سرشان گرم کارشان است.

 

ناظم حکمت

Nâzım Hikmet

مترجم : احمد پوری

Nâzım Hikmet - 2

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*