Home / Literature / شعرای افغانی / سیدظاهر موسوی / سروده ای از سید ظاهر موسوی : می شود درکشورما امینت تامین شود

سروده ای از سید ظاهر موسوی : می شود درکشورما امینت تامین شود

Poetry

مـــــــــی شود درکشورما امینت تامین شود
این دهان تلخ کــــودک های ما شیرین شود

می شوداین کودکان؛ بی ترس درمکتب روند
درحیات مدرسه یــــــک بوستان تزئین شود؟

می شود این کــــــودکان از قوم قوم مختلف
هم چو گلهای چمن در بوستان رنگین شود

مـــــی شود این رهبران باردگر وحدت کنند
وحدت شان دروطن یک بارهم تضمین شود

می شود از حالت موری بـــــرامد درجهان
می شود این کودک ما درجهان شاهین شود

مــــی رود از خانه ای ما انتحارو انفجار ؟
حامیلین این مصیبت در جــــهان نفرین شود

می شود رقاص مــــا دگرنرقصد پیش کس
بنگرد بازیچه است تایک کمی سنگین شود

می رسد روز کـــــــــلام وحی را سازد دوا
دردچندین ساله ای ما زین دوا تسکین شود

شعر تو هـــــــــــــرگزنداردسود درمیدان ما
ظاهـــــــــــراتاچند گویی آن شودیا این شود

 

سید ظاهر موسوی

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*