Home / Literature / شعرای افغانی / حمیرا نکهت دستگیرزاده / سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : آویزه های نور

سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : آویزه های نور

Homaira Nekhat Dastghirzadeh

آویزه های نور

*

با باد های خیره مگویید راز باغ
در آستان حیله نباشد نماز باغ

پروانه های نغمه سواران حاجت اند
در اهتزاز رویش هر نت ساز باغ

آویز های نور به اندام خوشه ها
رقص غریب حادثه در نبض باز باغ

“آهنگران شهر شقاوت” بسوختند
در کوره های ظلمت خود نغمه ساز باغ

بردار ها قیام درختان سرو را
با چشم های چشمه بخواند نیاز باغ

تا غنچه ها به حکم تبر سر فرو نهند
بیگانه باغبان شود از فصل ناز باغ

با باد های خیره مگویید راز باغ
محمود سبزه تیر خورد از ایاز باغ

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*