Home / Literature / اشعار خارجی ترجمه شده / سروده ای از فدریکو گارسیا لورکا : روزهایم چه سخت می گذرند

سروده ای از فدریکو گارسیا لورکا : روزهایم چه سخت می گذرند

Federico Garcia Lorca portrait

روزهایم چه سخت می گذرند

*
روزهایم چه سخت می گذرند
هیچ آتشی دیگر گرمم نمی کند
خورشید دیگر به رویم لبخند نمی زند
همه چیز پوچ و بیهوده است
همه چیز سرد و بی روح است
ستارگان مهربان هم دیگر با ناامیدی
به من نگاه می کنند
دقیقا از روزی که فهمیدم
عشق نیز
از میان رفتنی ست.

فدریکو گارسیا لورکا

Federico García Lorca

Federico Garcia Lorca-2

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*