Home / Literature / سعدی / گلستان سعدی - حکایات / حکایتی از گلستان سعدی : با اين همه جور و تندخويى‬ ‫بارت بكشم كه خوبرويى‬

حکایتی از گلستان سعدی : با اين همه جور و تندخويى‬ ‫بارت بكشم كه خوبرويى‬

sadi

‫‫‫‫باب ششم : در ناتوانى و پيرى‬
حكايت‬

*
‫‫پيرمردی حكايت كند كه دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسـته و‬ ديده وو دل در او بسته و شبهای

دراز نخفتی و بذله ها ولطيفه هـا گفتـی ، باشـد كـه موانسـت‬ پذيرد و وحشت نگيرد .

از جمله می گفتم : بخت بلندت يـار بـود و چشـم بخـت بيـدار كـه بـه‬ صحبت پيری افتادی پخته ،پرورده ، جهانديده ، آرميده ،

گرم و سرد چشيده ، نيك و بد آزمـوده‬ كه حق صحبت می داند و شرط مودت بجای آورد ، مشفق و مهربـان ، خـوش طبـع و

شـيرين‬ زبان .‬

تا توانم دلت به دست آرم‬
‫ور بيازاريم نيازارم‬

ور چو طوطى ، شكر بود خورشت‬
‫جان شيرين فداى پرورشت‬

‫نه گرفتار آمدی به دست جوانی معجب ، خيره رای سرتيز ، سبك پای كه هر دم هوسی پـزد و‬ هر لحظه رايی زند و هر شب جايی خسبد و هر روز ياری گيرد .‬

وفادارى مدار از بلبلان ، چشم‬
‫كه هر دم بر گلى ديگر سرايند‬

خلاف پيران كه به عقل و ادب زندگانی كنند نه بمقتضای جهل جوانی.‬

ز خود بهترى جوى و فرصت شمار‬
‫كه با چون خودى گم كنى روزگار‬

گفت : چندين برين نمط بگفتم كه گمان بردم كه دلش برقيد من آمد و صـيد مـن شـد .

ناگـه‬ نفسی سرد از سر درد برآورد و گفت : چندين سخن كـه بگفتی در تـرازوی عقـل مـن وزن آن‬ سخن ندارد كه وقتی شنيدم از قابله خويش كه گفت : زن جوان را اگر تيری در پهلو نشيند ، بـه‬ كه پيری .‬

زن كز بر مرد، بى رضا برخيزد‬
‫بس فتنه و جنگ از آن سرا برخيزد‬

فی الجمله امكان موفقت نبود و به مفارقت انجاميد .

چون مدت عدت برآمد نكـاحش بسـتند بـا‬ جوانی تند و ترشروی ، تهيدست ، بدخوی ، جور و جفا می ديد و رنج و عنا می كشـيد و شـكر‬ نعمت حق همچنان می گفت كه الحمدالله كه ازآن عذاب برهيدم و بدين نعيم مقيم برسيدم .‬

با اين همه جور و تندخويى‬
‫بارت بكشم كه خوبرويى‬

با تو مرا سوختن اندر عذاب‬
‫به كه شدن با دگرى در بهشت‬

بوى پياز از دهن خوبروى‬
‫نغز برآيد كه گل از دست زشت‬

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫


گلستان سعدی

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.