Home / Literature / انوری / سروده ای از انوری : تختهٔ عشق برنوشتم باز

سروده ای از انوری : تختهٔ عشق برنوشتم باز

انوری شاعر

تختهٔ عشق برنوشتم باز
برنویس ای نگار تختهٔ ناز

تا بر استاد عاشقی خوانیم
روزکی چند باب ناز و نیاز

ورقی باز کن ز عهد قدیم
باز کن خاک عشوه از سر آز

هین که روز و شب زمانه همی
ورق عمرمان کنند فراز

چند گویی زمانه در پیش است
بر وفای زمانه هیچ مناز

قصه کوتاه کن که کوته کرد
روز امید انتظار دراز

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*