Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخن هر چه گويم همه گفته اند ,‬ ‫بر باغ دانش همه رفته اند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخن هر چه گويم همه گفته اند ,‬ ‫بر باغ دانش همه رفته اند‬

گفتار اندر فراهم آوردن کتاب‬

‫سخن هر چه گويم همه گفته اند‬
‫بر باغ دانش همه رفته اند‬
‫اگر بر درخت برومند جای‬
‫نيابم که از بر شدن نيست رای‬
‫کسی کو شود زير نخل بلند‬
‫همان سايه زو بازدارد گزند‬
‫توانم مگر پايهای ساختن‬
‫بر شاخ آن سرو سايه فکن‬
‫کزين نامور نامه ی شهريار‬
‫به گيتی بمانم يکی يادگار‬
‫تو اين را دروغ و فسانه مدان‬
‫به رنگ فسون و بهانه مدان‬
‫ازو هر چه اندر خورد با خرد‬
‫دگر بر ره رمز و معنی برد‬
‫يکی نامه بود از گه باستان‬
‫فراوان بدو اندرون داستان‬
‫پراگنده در دست هر موبدی‬
‫ازو بهرهای نزد هر بخردی‬
‫يکی پهلوان بود دهقان نژاد‬
‫دلير و بزرگ و خردمند و راد‬
‫پژوهنده ی روزگار نخست‬
‫گذشته سخنها همه باز جست‬
‫ز هر کشوری موبدی سالخورد‬
‫بياورد کاين نامه را ياد کرد‬
‫بپرسيدشان از کيان جهان‬
‫وزان نامداران فرخ مهان‬
‫که گيتی به آغاز چون داشتند‬
‫که ايدون به ما خوار بگذاشتند‬
‫چه گونه سرآمد به نيک اختری‬
‫برايشان همه روز کند آوری‬
‫بگفتند پيشش يکايک مهان‬
‫سخنهای شاهان و گشت جهان‬
‫چو بنشيند ازيشان سپهبد سخن‬
‫يکی نامور نافه افکند بن‬
‫چنين يادگاری شد اندر جهان‬
‫برو آفرين از کهان و مهان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

poem-book-128

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*