Home / Love / سروده ای از هالينا پوشوياتوسکا : شاخه‌ی عشق

سروده ای از هالينا پوشوياتوسکا : شاخه‌ی عشق

Halina Poświatowska-1

شاخه‌ی عشق

*
شاخه‌ی عشق را شکستم
آن را در خاک دفن کردم
و ديدم که
باغم گل‌ کرده‌ است

کسی نمی تواند عشق را بکشد
اگر در خاک دفنش کنی
دوباره می رويد
اگر پرتابش کنی به آسمان
بال‌هايی از برگ در می آورد
و در آب می افتد
با جوی ها می درخشد
و غوطه‌ور در آب
برق می زند

خواستم آن را در دلم دفن کنم
ولی دلم خانه‌ی عشق بود
درهای خود را باز کرد
و آن را احاطه کرد با آواز از ديواری تا ديواری
دلم بر نوک انگشتانم می رقصيد

عشقم را در سرم دفن کردم
و مردم پرسيدند
چرا سرم گل داده‌ است
چرا چشم هايم مثل ستاره‌ها می درخشند
و چرا لبهايم از صبح روشن‌ترند

می خواستم اين عشق را تکه‌تکه کنم
ولی نرم و سيال بود ، دور دستم پيچيد
و دست‌هايم در عشق به دام افتادند
حالا مردم می پرسند که من زندانی کيستم

 

هالينا پوشوياتوسکا

Halina Poświatowska

برگرفته از کتاب خيانت : شعرهای شور و شکست

مترجم : محسن عمادی

Halina Poświatowska-3

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*