Home / Literature / سعدی / گلستان سعدی - حکایات / حکایتی از گلستان سعدی : در بيابان فقير سوخته را‬ ‫شلغم پخته به كه نقره خام‬

حکایتی از گلستان سعدی : در بيابان فقير سوخته را‬ ‫شلغم پخته به كه نقره خام‬

sadi

‫‫‫باب سوم : در فضيلت قناعت‬

حكايت‬

*

‫‫‫‫‫‫همچنين در قاع بسيط مسافری گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمی چند بر ميان‬ داشت .

بسياری بگرديد و ره به جايی نبرد ، پس به سختی هلاك شـد .

طايفـه ای برسـيدند و‬ درمها ديدند پيش رويش نهاده و بر خاك نبشته :‬

گر همه زر جعفرى دارد‬
‫مرد بى توشه برنگيرد كام‬

در بيابان فقير سوخته را‬
‫شلغم پخته به كه نقره خام‬

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫


گلستان سعدی

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*