Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از نورالله وثوق : رنگ زندگی

سروده ای از نورالله وثوق : رنگ زندگی

Norollah Wosuq-1

رنگ زندگی

*

 

در چشم روزگـار ز بس خوار گشته‌ايـم
ای زنـدگی ز رنـگ تو بيزار گشتـه‌ايم

پيوسته بس كه بر سر ما چوب می زنند
راضی به چوبه‌های سـر دار گشته‌ ايـم

از بس خدای همت مـا را بلند ساخـت
افتـاده‌تر ز سـايه‌ی ديـوار گشتـه ‌ايم

هر لحظه مرگ بـر سر ما داد می كـشد
بـر گـردن زمـانه مـگر بار گشتـه‌ايم

ياران يكايك از بر مـا دور می شونـد
تنها شديم و بی كس و بی يارگشته‌ايـم
 

نورالله وثوق

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*