Home / Literature / اشعار خارجی ترجمه شده / سروده ای از برتولت برشت : برايم بنويس، چه تنت هست؟ لباست گرم است

سروده ای از برتولت برشت : برايم بنويس، چه تنت هست؟ لباست گرم است

Bertolt Brecht-2

برايم بنويس، چه تنت هست؟ لباست گرم است؟
برايم بنويس، چطوری ميخوابی؟ جايت نرم است؟
برايم بنويس، چه شکلی شده ای؟ هنوز مثل آن وقت ها هستی؟
برايم بنويس، چه کم داری؟ بازوان مرا؟
برايم بنويس، حالت چطور است؟ خوش می گذرد؟
برايم بنويس، آن ها چه می کنند؟ دليريت پا برجاست؟
برايم بنويس، چه کار ميکنی؟ کارت خوب است؟
برايم بنويس، به چه فکر می کنی؟ به من؟
مسلما فقط من از تو می پرسم!
و جواب ها را می شنوم که از دهان و دستت می افتند
اگر خسته باشی، نمی توانم
باری از دوشت بردارم.
اگر گرسنه باشی، چيزی ندارم که بخوری.
و بدين سان گويا از جهان ديگری هستم
چنان که انگار فراموشت کرده ام.

برتولت برشت

Bertolt Brecht

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*