web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد اندر آفرینش مردم : چو زين بگذری مردم آمد پديد ,‬ ‫شد اين بندها را سراسر کليد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد اندر آفرینش مردم : چو زين بگذری مردم آمد پديد ,‬ ‫شد اين بندها را سراسر کليد‬

  ‫گفتار اندر آفرينش مردم‬

چو زين بگذری مردم آمد پديد‬
‫شد اين بندها را سراسر کليد‬
‫سرش راست بر شد چو سرو بلند‬
‫به گفتار خوب و خرد کاربند‬
‫پذيرندهی هوش و رای و خرد‬
‫مر او را دد و دام فرمان برد‬
‫ز راه خرد بنگری اندکی‬
‫که مردم به معنی چه باشد يکی‬
‫مگر مردمی خيره خوانی همی‬
‫جز اين را نشانی ندانی همی‬
‫ترا از دو گيتی برآوردهاند‬
‫به چندين ميانچی بپروردهاند‬
‫نخستين فطرت پسين شمار‬
‫تويی خويشتن را به بازی مدار‬
‫شنيدم ز دانا دگرگونه زين‬
‫چه دانيم راز جهان آفرين‬
‫نگه کن سرانجام خود را ببين‬
‫چو کاری بيابی ازين به گزين‬
‫به رنج اندر آری تنت را رواست‬
‫که خود رنج بردن به دانش سزاست‬
‫چو خواهی که يابی ز هر بد رها‬
‫سر اندر نياری به دام بلا‬
‫نگه کن بدين گنبد تيزگرد‬
‫که درمان ازويست و زويست درد‬
‫نه گشت زمانه بفرسايدش‬
‫نه آن رنج و تيمار بگزايدش‬
‫نه از جنبش آرام گيرد همی‬
‫نه چون ما تباهی پذيرد همی‬
‫ازو دان فزونی ازو هم شمار‬
‫بد و نيک نزديک او آشکار‬

فردوسی

poem-book-128

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*